Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Leńcze w sezonie 2011/2012

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Kalwaria Zebrzydowska: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Leńcze w sezonie 2011/2012
Numer ogłoszenia: 9497 - 2012; data zamieszczenia: 10.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Leńcze w sezonie 2011/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi tj. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Leńcze w sezonie 2011/2012. Długość dróg objęta usługą wynosi 22,00 km. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Szczegółowy zakres prac został określony w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wymagania dotyczące realizacji usługi zostały ujęte w szczegółowej specyfikacji technicznej oraz standardach zimowego utrzymania dróg gminnych, załączonych do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających do wysokości 13 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2012.

 

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu (Pełne brzmienie)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ