Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Podolanach

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Kalwaria Zebrzydowska: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Podolanach
Numer ogłoszenia: 26410 - 2012; data zamieszczenia: 27.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych , ul. Batalionów Chłopskich 8, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766331, faks 033 8766331.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Podolanach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót we wnętrzu budynku Roboty rozbiórkowe. Wykucie ościeżnic drzwiowych, wykucie podokienników, rozbiórki murów i ścianek, zerwanie posadzek, rozbiórka warstw podposadzkowych dla części istniejących posadzek. Roboty budowlane. Uzupełnienie ścian z cegieł i zamurowanie otworów w ścianach, budowa ścianek z cegły, montaż ścianek działowych systemowych z płyt gipsowo kartonowych, wymiana nadproży drzwiowych wewnętrznych, roboty tynkarskie, montaż drzwi wewnętrznych, wykonanie posadzek z płytek gresowych częściowo na nowych warstwach podposadzkowych, wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowych, zgrzewanych, obłożenie części ścian płytkami ceramicznymi, wykonanie robót malarskich farbami akrylowymi oraz olejnymi (lamperie). Płytki gresowe posadzkowe oraz płytki ceramiczne ścienne stanowią dostawę Zamawiającego. Roboty instalacyjne wod-kan i c.o. Wykonanie poziomów i pionów kanalizacyjnych oraz wodociągowych, wykonanie instalacji hydrantowej, częściowy demontaż instalacji c.o. i grzejników Favier oraz częściowy montaż instalacji c.o. i grzejników aluminiowo krzemowych. (Biały montaż) przyborów: umywalki, brodzik, miski ustępowe, zlewozmywaki. Roboty instalacyjne elektryczne. Demontaż i montaż instalacji elektrycznej z uwzględnieniem instalacji zasilania łącznie z układem pomiarowym, oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, gniazd wtykowych, sieci LAN, gniazd komputerowych i ochrony przeciwpożarowej. Zakres robót na zewnątrz budynku. Wykonanie schodów wejściowych do budynku na zaplecze przedszkola. Wykonanie remontu ciągu pieszo jezdnego łącznie z wymianą warstw podbudowy oraz nawierzchnią z grysu. Wykonanie miejsc postojowych wraz z dojazdem. W części miejsc postojowych wykonanie rozbiórki istniejących resztek fundamentów wyburzonego budynku. Wykonanie instalacji przyłączeniowej kanalizacji deszczowej. Wykonanie instalacji przyłączeniowej kanalizacji sanitarnej. Demontaż osadnika czterokomorowego na nieczystości ciekłe oraz montaż osadnika trójkomorowego na nieczystości ciekłe..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3, 45.23.31.23-7, 45.22.33.00-9, 45.11.11.00-9, 45.23.21.30-2, 45.23.24.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do SIWZ