„Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Leńcze w sezonie 2011/2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Kalwaria Zebrzydowska, 30.01.2012 r.

ZP. 271.1.2012

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa Leńcze w sezonie 2011/2012” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 9497 - 2012 w dniu 10.01.2012 r., jest oferta złożona przez Wykonawcę:

Kółko Rolnicze

34-124 Leńcze

cena wybranej oferty: 99.763,49 zł brutto

słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote 49/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona jedna oferta.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zwiększył kwotę planowaną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Zastępca Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
mgr Halina Cimer