Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja o wynikach konkursu

 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 15.02.2012 r.

ZP.K. 271.1.2011

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

„Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej”,  ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

nr 310865-2011 w dniu 28.11.2011 r.

Na podstawie art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, niniejszym informuje, że Sąd konkursowy dokonał oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcia konkursu poprzez wybór najlepszej pracy konkursowej. Za najlepszą została uznana praca oznaczona numerem identyfikacyjnym: 010301,

 

złożona przez:

Firma Usługowa AT Architektura

Tomasz Tumas

ul. Podmiejska 89 a

44-207 Rybnik

 

Wybrana praca konkursowa uzyskała największą ilość punktów tj. 1000/1100 przyznawanych przez członków Sądu konkursowego w kryteriach oceny ustalonych w regulaminie konkursu.

 

Zamawiający dziękuje wszystkim Uczestnikom konkursu za pracę włożoną w przygotowanie prac konkursowych i udział w konkursie.

 

Zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Zgodnie z art. 125 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, nastąpi w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia ustalenia wyników konkursu.

 

Burmistrz Miasta
Zbigniew Stradomski