Przebudowa dróg gminnych w zakresie przebudowy pobocza na chodnik, przebudowy jezdni, przebudowy istniejącego chodnika, przebudowy zatoki parkingowej oraz remont zjazdów i urządzeń odwadniających w m. Leńcze gmina Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Kalwaria Zebrzydowska: Przebudowa dróg gminnych w zakresie przebudowy pobocza na chodnik, przebudowy jezdni, przebudowy istniejącego chodnika, przebudowy zatoki parkingowej oraz remont zjazdów i urządzeń odwadniających w m. Leńcze gmina Kalwaria Zebrzydowska
Numer ogłoszenia: 39917 - 2012; data zamieszczenia: 17.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w zakresie przebudowy pobocza na chodnik, przebudowy jezdni, przebudowy istniejącego chodnika, przebudowy zatoki parkingowej oraz remont zjazdów i urządzeń odwadniających w m. Leńcze gmina Kalwaria Zebrzydowska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane tj.: Przebudowa dróg gminnych w zakresie przebudowy pobocza na chodnik, przebudowy jezdni, przebudowy istniejącego chodnika, przebudowy zatoki parkingowej oraz remont zjazdów i urządzeń odwadniających w m. Leńcze gmina Kalwaria Zebrzydowska: odc. A-B w km 0+628 - 0+834; odc. C-D w km 0+005 - 0+069. CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Zakres całego zamierzenia: 1. Przebudowa drogi gminnej - odc. A-B w km 0+629 - 0+834 obejmująca: - przebudowę istniejącego pobocza na chodnik w km 0+637 - 0+834 str. prawa; - przebudowę jezdni polegająca na jej poszerzeniu do szer. 5,0m na odcinku prostym (z uwzględnieniem poszerzeń na łukach) w km 0+629 - 0+834; - przebudowę istniejącego chodnika w km 0+687 - 0+717 str. lewa. 2. Przebudowa drogi gminnej - odc. C-D w km 0+005 - 0+069 obejmująca: - przebudowę istniejącego pobocza na chodnik w km 0+005 - 0+010, 0+056 - 0+069 str. prawa oraz w km 0+005 - 0+062 str. lewa; - przebudowę jezdni polegającą na jej poszerzeniu do szer. 5,0m oraz wymianie konstrukcji jezdni w km 0+005 - 0+062; - przebudowę istniejącej zatoki parkingowej polegającą na wymianie konstrukcji w km 0+010 - 0+056 str. prawa. 3. Remont urządzeń odwadniających obejmujący: - remont studni wpadowej Ø1000 w km 0+634 odc. A-B, polegający na wymianie elementów; - remont studni ściekowych Ø500 w km 0+641 i 0+829 odc. A-B oraz w km 0+004 i 0+062,5 odc. C-D wraz z przykanalikami, polegający na wymianie elementów; - remont darniowego umocnienia ścieku w km 0+641 - 0+669 przy zastosowaniu materiałów innych niż w stanie pierwotnym - korytka ściek. 40x30x10, 4. Remont zjazdów indywidualnych i publicznych w ciągu dróg gminnych w km 0+629 - 0+834 odc. A-B i 0+005 - 0+069 odc. C-D z zastosowaniem materiałów innych niż w stanie pierwotnym. Wykonawca zapewni na własny koszt obsługę geodezyjną inwestycji, łącznie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. Realizacja inwestycji ma na celu odnowę obiektów komunikacyjnych w centrum wsi Leńcze ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpiecznej i funkcjonalnej obsługi wszystkich uczestników ruchu drogowego. Szczegółowy zakres prac został określony w kosztorysie ofertowym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, projekcie wykonawczym stanowiących załączniki do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.


PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ
Dokumentacja projektowa