Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Podolanach

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Podolanach ”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej jako Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Podolanach” ofertą najkorzystniejszą jest oferta nr 3, złożona przez firmę ZAKŁAD INSTALACYJNY C.O., GAZ, WOD.-KAN. USŁUGI BUDOWLANE Michał Świerkosz ul. Wolności 201, 34-220 Maków Podhalański, która wykona zamówienie za cenę brutto 285.509,01 zł – ilość uzyskanych punktów 10,00

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym jedynym kryterium wyboru jest cena wykonania zadania. Wykonawca złożył ważną ofertę z najniższą ceną.
Informacja o złożonych ofertach, streszczenie i porównanie ważnych ofert oraz przyznana punktacja Wykonawcom, którzy złożyli ważne oferty:

 

 

W postępowaniu złożono jedenaście ofert.
Z postępowania wykluczono czterech Wykonawców w oparciu o art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W/w Wykonawcy nie wykazali warunków spełniania udziału w postępowaniu - nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu pomimo określenia ich w SIWZ oraz wezwania do ich uzupełnienia. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ich oferty zostały odrzucone.
Termin podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę będzie uzgodniony w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. po dniu 05.03.2012r.
Za udział w przetargu i trud włożony w przygotowanie ofert dziękujemy.

Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół
Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
mgr Mirosława Oczkowska