Konkurs na stanowisko Kierownika SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o naborze

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 7, 34- 30 Kalwaria Zebrzydowska

 

Konkurs prowadzony jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. z 1998 r. Nr 115, poz. 749 ze zm.) i w oparciu o Regulamin Komisji Konkursowej.

 

1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) tj.:

1) posiadać wykształcenie wyższe,
2) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
3) posiadać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy;
4) nie być prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

2. Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert zawierających:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
5) świadectwa pracy potwierdzające spełnienie wymogów określonych w pkt 1. ppkt 3) lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy o spełnieniu tych wymagań,
6) inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
7) kserokopię dowodu osobistego,
8) oświadczenie kandydata stwierdzające, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego), że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pracy na stanowisku objętym konkursem oraz zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

 

3. Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, należy składać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Adama Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska lub listownie na adres Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w terminie do dnia 11 kwietnia 2012 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta).

 

4.Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

5. Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem urzędowo lub notarialnie.

 

6. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Radę Miejską w Kalwarii Zebrzydowskiej . O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub pisemnie.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur - do 30 dni od ostatniego dnia składania ofert. Z wybranym kandydatem może być zawarty stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na okres 6 lat.
Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej nie jest związany stanowiskiem Komisji Konkursowej i decyduje o zatrudnieniu kandydata wskazanego przez Komisję Konkursową albo o odmowie jego zatrudnienia.
Wskazanie kandydata przez Komisję Konkursową nie może stanowić podstawy roszczenia o zatrudnienie na stanowisku kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym zakładu dostępne są w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej pokój numer 11. Telefon kontaktowy 33 8766 702.

 

7. Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta .


Burmistrz Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej
Zbigniew Stradomski