Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Podolanach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Kalwaria Zebrzydowska: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Podolanach.
Numer ogłoszenia: 69764 - 2012; data zamieszczenia: 07.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 26410 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych, ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 33 8766331, faks 33 8766331.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Podolanach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót we wnętrzu budynku Roboty rozbiórkowe. Wykucie ościeżnic drzwiowych, wykucie podokienników, rozbiórki murów i ścianek, zerwanie posadzek, rozbiórka warstw podposadzkowych dla części istniejących posadzek. Roboty budowlane. Uzupełnienie ścian z cegieł i zamurowanie otworów w ścianach, budowa ścianek z cegły, montaż ścianek działowych systemowych z płyt gipsowo kartonowych, wymiana nadproży drzwiowych wewnętrznych, roboty tynkarskie, montaż drzwi wewnętrznych, wykonanie posadzek z płytek gresowych częściowo na nowych warstwach podposadzkowych, wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowych, zgrzewanych, obłożenie części ścian płytkami ceramicznymi, wykonanie robót malarskich farbami akrylowymi oraz olejnymi (lamperie). Płytki gresowe posadzkowe oraz płytki ceramiczne ścienne stanowią dostawę Zamawiającego. Roboty instalacyjne wod-kan i c.o. Wykonanie poziomów i pionów kanalizacyjnych oraz wodociągowych, wykonanie instalacji hydrantowej, częściowy demontaż instalacji c.o. i grzejników Favier oraz częściowy montaż instalacji c.o. i grzejników aluminiowo krzemowych. (Biały montaż) przyborów: umywalki, brodzik, miski ustępowe, zlewozmywaki. Roboty instalacyjne elektryczne. Demontaż i montaż instalacji elektrycznej z uwzględnieniem instalacji zasilania łącznie z układem pomiarowym, oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, gniazd wtykowych, sieci LAN, gniazd komputerowych i ochrony przeciwpożarowej. Zakres robót na zewnątrz budynku. Wykonanie schodów wejściowych do budynku na zaplecze przedszkola. Wykonanie remontu ciągu pieszo jezdnego łącznie z wymianą warstw podbudowy oraz nawierzchnią z grysu. Wykonanie miejsc postojowych wraz z dojazdem. W części miejsc postojowych wykonanie rozbiórki istniejących resztek fundamentów wyburzonego budynku. Wykonanie instalacji przyłączeniowej kanalizacji deszczowej. Wykonanie instalacji przyłączeniowej kanalizacji sanitarnej. Demontaż osadnika czterokomorowego na nieczystości ciekłe oraz montaż osadnika trójkomorowego na nieczystości ciekłe...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3, 45.23.31.23-7, 45.22.33.00-9, 45.11.11.00-9, 45.23.21.30-2, 45.23.24.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ZAKŁAD INSTALACYJNY C.O., GAZ, WOD.-KAN. USŁUGI BUDOWLANE Michał Świerkosz, ul. Wolności 201, 34-220 Maków Podhalański, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 302134,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 285509,01
  • Oferta z najniższą ceną: 285509,01 / Oferta z najwyższą ceną: 347272,78
  • Waluta: PLN.

 

 

Dyrektor  Ośrodka Administracyjnego Szkół
Samorządowych w Kalwarii  Zebrzydowskiej
mgr Mirosława Oczkowska