Przebudowa dróg gminnych w zakresie przebudowy pobocza na chodnik, przebudowy jezdni, przebudowy istniejącego chodnika, przebudowy zatoki parkingowej oraz remont zjazdów i urządzeń odwadniających w m. Leńcze gmina Kalwaria Zebrzydowska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kalwaria Zebrzydowska, 27.03.2012 r.

ZP.271.2.2012

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w zakresie przebudowy pobocza na chodnik, przebudowy jezdni, przebudowy istniejącego chodnika, przebudowy zatoki parkingowej oraz remont zjazdów i urządzeń odwadniających w m. Leńcze gmina Kalwaria Zebrzydowska”, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 39917-2012 z dnia 17.02.2012 r., jest oferta złożona przez Wykonawcę:

BRUK-SPEC
Przedsiębiorstwo Budowlane
Mateusz Gancarczyk
Śleszowice 70
34-210 Zembrzyce

cena wybranej oferty: 198.939,41 zł brutto

słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć 41/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

 

Dziękuję za udział w postępowaniu.
Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
mgr Zbigniew Stradomski