Likwidacja przełomów oraz remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zamówieniu

Kalwaria Zebrzydowska: Likwidacja przełomów oraz remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
Numer ogłoszenia: 71905 - 2012; data zamieszczenia: 29.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Likwidacja przełomów oraz remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane tj.: wykonanie likwidacji przełomów oraz remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska. Charakterystyka robót: 1. Kompleksowy remont nawierzchni polegający na likwidacji tzw. przełomów poprzez odbudowę pełnej konstrukcji jezdni zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną pn. Likwidacja przełomów. 2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-asfaltową o śr. gr. 4 cm. 3. Remont nawierzchni przy użyciu masy mineralno-asfaltowej, wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża asfaltem. 4. Remont nawierzchni przy użyciu grysu poprzez pojedyncze skropienie asfaltem. 5. Remont nawierzchni przy użyciu grysu poprzez podwójne skropienie asfaltem. Szczegółowy zakres prac został określony w kosztorysie ofertowym oraz w SST stanowiących załączniki do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego; nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ
Specyfikacja techniczna