Remont dróg gminnych polegający na usuwaniu szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 r. na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Kalwaria Zebrzydowska: Remont dróg gminnych polegający na usuwaniu szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 r. na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska
Numer ogłoszenia: 82087 - 2012; data zamieszczenia: 11.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych polegający na usuwaniu szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 r. na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: remont dróg gminnych polegający na usuwaniu szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 r. na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska. I. Zamówienie obejmuje: 1. Remont drogi Brody - Lanckorona w m. Brody na dł. 0,250 km, w km 0+000 - 0+050 i 1+155 - 1+355; 2. Remont drogi Wyręby w m. Barwałd Górny na dł. 1,500 km, w km 0+000 - 1+500; 3. Remont drogi i przepustów na drodze Żarek Rola w m. Barwałd Górny na dł. 4,000 km, w km 0+000 - 4+000; 4. Remont drogi Polanka Haller w m. Podolany na dł. 0,800 km, w km 0+700 - 1+500. II. Charakterystyka robót: Odbudowa rowów, odnowa skarp i dna rowu, udrożnienie. Wykonanie nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno asfaltowej gr. 4 cm. Uzupełnienie poboczy. Szczegółowy zakres prac został określony w kosztorysach ofertowych oraz w SST stanowiących załączniki do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ