Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi (...)

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Kalwaria Zebrzydowska: Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Przytkowice, Bugaj, Zebrzydowice, Podolany, Barwałd Średni, Barwałd Górny, Stanisław Dolny, Brody, Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe, Leńcze, obszaru miasta Kalwaria Zebrzydowska, w tym wykonanie opracowań poprzedzających prace planistyczne oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem zmian studium oraz zmian planów
Numer ogłoszenia: 82615 - 2012; data zamieszczenia: 12.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Przytkowice, Bugaj, Zebrzydowice, Podolany, Barwałd Średni, Barwałd Górny, Stanisław Dolny, Brody, Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe, Leńcze, obszaru miasta Kalwaria Zebrzydowska, w tym wykonanie opracowań poprzedzających prace planistyczne oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem zmian studium oraz zmian planów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia są usługi: opracowanie kompletnej z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa dokumentacji pn. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska, oraz opracowanie kompletnej z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa, dokumentacji pn. zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wsi Przytkowice, Bugaj, Zebrzydowice, Podolany, Barwałd Średni, Barwałd Górny, Stanisław Dolny, Brody, Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe, Leńcze oraz obszaru miasta Kalwaria Zebrzydowska w granicach administracyjnych, w tym wykonanie opracowań poprzedzających prace planistyczne, według procedur i problematyki określonych we właściwych przepisach. II. Charakterystyka i informacje dotyczące obszaru opracowania: Teren, dla którego jest przewidywane opracowanie studium oraz zmian planów miejscowych stanowi obszar 11 wsi o łącznej powierzchni 6976 ha oraz obszar miejski o powierzchni 550 ha. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska zostało podjęte Uchwałą nr XXI/162/2000 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 października 2000 roku. Zmiany studium prowadzone były zgodnie z procedurą określoną w obowiązującej ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Cały obszar gminy Kalwaria Zebrzydowska pokryty jest miejscowymi planami zagospodarowania. Aktualnie obowiązuje 12 planów miejscowych, z których każdy obejmuje inną miejscowość w jej granicach administracyjnych. Załączniki graficzne do planów sporządzone zostały w skali 1:2000. Na terenie gminy występują tereny osuwiskowe, zalewowe, projektowany obszar Natura 2000 - Cedron. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ (wraz z załącznikami tj. zał. nr 1: Zakres i Problematyka Opracowania Studium oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego; zał. nr 2: załącznik graficzny strony od 1 do 12).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zalaczniki do SIWZ