Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w ZS Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w SP w Podolanach - etap II

Ogłoszenie o zamówieniu

 

2012-04-16

Kalwaria Zebrzydowska: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Podolanach - etap II - wykonanie placu zabaw.
Numer ogłoszenia: 119146 - 2012; data zamieszczenia: 16.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych , ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 33 8766331, faks 33 8766331.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Podolanach - etap II - wykonanie placu zabaw..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedsięwzięcie stanowiące przedmiot zamówienia składa się z dwóch części przypisanych osobno do każdego z dwóch budynków szkół Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Część 1- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zakres robót we wnętrzu budynku i wiatrołapie. Roboty rozbiórkowe. Wykucie ościeżnic drzwiowych, rozbiórki murów i ścianek, zerwanie posadzek, rozbiórka warstw podposadzkowych. Roboty budowlane. Uzupełnienie ścian z cegieł i zamurowanie otworów w ścianach, budowa ścianek z cegły, montaż ścianek działowych systemowych z płyt gipsowo kartonowych, montaż nadproży drzwiowych wewnętrznych, montaż drzwi zewnętrznych o profilu ciepłym i drzwi wewnętrznych, montaż okien, roboty tynkarskie, wykonanie posadzek z płytek gresowych, bezpoślizgowych o wysokiej skali twardości (gat. I) na nowych warstwach podposadzkowych, wykonanie posadzki z paneli , obłożenie części ścian płytkami ceramicznymi wysokiej jakości , wykonanie robót malarskich farbami akrylowymi oraz olejnymi (lamperie). Roboty instalacyjne wod-kan i c.o. Demontaż hydroforni, demontaż i montaż poziomów i pionów kanalizacyjnych oraz wodociągowych. Biały montaż przyborów: umywalki, brodzik, miski ustępowe, zlewozmywaki. Montaż wraz z dostawą elektrycznych podgrzewaczy wody i zmywarki z funkcją wyparzania. Roboty instalacyjne elektryczne. Demontaż i montaż instalacji elektrycznej z uwzględnieniem instalacji zasilania, oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, gniazd wtykowych i telefonicznych. Zakres robót na zewnątrz budynku. Budowa żelbetowej pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do przedszkola wraz z okładzinami z płytek gresowych bezpoślizgowych i mrozoodpornych o wysokiej skali twardości (gat. I) i remontem schodów. Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do zaplecza. Remont schodów prowadzących do zaplecza przedszkola. Część 2- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Podolanach - etap II - wykonanie placu zabaw. Zakres robót . Roboty ziemne dotyczące przygotowania pod budowę, wykopy pod fundamenty, montaż urządzeń placu zabaw wraz fundamentami o wysokości swobodnego upadku do 1 m, wykonanie ogrodzenia. Szczegółowy zakres prac określony jest w: przedmiarze robót , Wyciągu z projektu budowlanego . Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót . Zamawiający informuje, że jeśli wymienionym w dokumentacji jak wyżej wskazaniom firm, urządzeń, systemów i innych znaków towarowych towarzyszą wyrazy lub równoważne Wykonawca winien zastosować materiały równorzędne, o parametrach technicznych nie gorszych niż u wymienionych. Zamawiający sugeruje dokonanie wizji lokalnej placu budowy-robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3, 45.11.12.00-0, 45.11.27.23-9, 45.34.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zalaczniki do SIWZ

 

2012-04-16