Likwidacja przełomów oraz remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Kalwaria Zebrzydowska, 18.04.2012 r.

ZP. 271.4.2012

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Likwidacja przełomów oraz remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska”, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 71905-2012 w dniu 29.03.2012 r., jest oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo-Mostowych
w Wadowicach Spółka Akcyjna
ul. Kochanowskiego 1
34-100Wadowice

 

cena wybranej oferty: 226.443,00 zł brutto

słownie złotych: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy 00/100

 

kryteria oceny – cena 100 %

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryterium oceny określonym w SIWZ:

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.
Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
mgr Zbigniew Stradomski