Wykonanie placów zabaw realizowanych w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 3 zadania...

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Kalwaria Zebrzydowska: Wykonanie placów zabaw realizowanych w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 3 zadania: Zadanie nr 1: przy Zespole Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym; Zadanie nr 2: przy Zespole Szkół nr 4 w Zebrzydowicach; Zadanie nr 3: przy Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich
Numer ogłoszenia: 87711 - 2012; data zamieszczenia: 18.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie placów zabaw realizowanych w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 3 zadania: Zadanie nr 1: przy Zespole Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym; Zadanie nr 2: przy Zespole Szkół nr 4 w Zebrzydowicach; Zadanie nr 3: przy Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Wykonanie placów zabaw realizowanych w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 3 zadania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania: Zadanie nr 1: Wykonanie placu zabaw realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym. Plac zabaw o powierzchni 285,31 m2 (w tym powierzchnia bezpieczna pod urządzenia rekreacyjne 157,39 m2, powierzchnia bezpieczna pod komunikację 23,54 m2, powierzchnia pod teren zielony 95,19 m2). Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowo-rekreacyjne i małą architekturę wysokiej jakości oraz nawierzchnie bezpieczne, a także zieleń otaczającą (izolacyjną i dekoracyjną). Zadanie nr 2: Wykonanie placu zabaw realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół nr 4 w Zebrzydowicach. Plac zabaw o powierzchni 283,67 m2 (w tym powierzchnia bezpieczna pod urządzenia rekreacyjne 155,25 m2, powierzchnia bezpieczna pod komunikację 22,50 m2, powierzchnia pod teren zielony 101,10 m2). Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowo-rekreacyjne i małą architekturę wysokiej jakości oraz nawierzchnie bezpieczne, a także zieleń otaczającą (izolacyjną i dekoracyjną). Zadanie nr 3: Wykonanie placu zabaw realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich. Plac zabaw o powierzchni 265,78 m2 (w tym powierzchnia bezpieczna pod urządzenia rekreacyjne 157,03 m2, powierzchnia bezpieczna pod komunikację 21,02 m2, powierzchnia pod teren zielony 81,99 m2). Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowo-rekreacyjne i małą architekturę wysokiej jakości oraz nawierzchnie bezpieczne, a także zieleń otaczającą (izolacyjną i dekoracyjną). II. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą z części oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót i projektach budowlano-wykonawczych opracowanych dla każdego zadania, stanowiących załączniki do SIWZ. Obiekty wykonane muszą być zgodnie z programem Rządowym Radosna Szkoła. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać wymagane, aktualne atesty, aprobaty lub deklaracje zgodności. W przypadku wskazania w dokumentacjach projektowych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dla poszczególnych towarów lub rozwiązań, dopuszcza się towary lub rozwiązania równoważne, tj. takie które spełniają wymagania techniczne, jakościowe, parametry itp. określone w projektach budowlano-wykonawczych przez autora projektu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1, 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9, 45.11.27.10-5, 45.11.12.40-2, 45.34.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.08.2012.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ
Projekty budowlane, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:
Barwałd Górny
Zebrzydowice
Zarzyce Wielkie