Remont budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Jagiellońskiej 36 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Kalwaria Zebrzydowska: Remont budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Jagiellońskiej 36 w Kalwarii Zebrzydowskiej
Numer ogłoszenia: 92761 - 2012; data zamieszczenia: 24.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Jagiellońskiej 36 w Kalwarii Zebrzydowskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: remont budynku mieszkalnego komunalnego zlokalizowanego w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Jagiellońskiej 36. I. Zamówienie obejmuje: - Remont więźby dachowej; - Remont przewodów dymowych, rozbiórka starych kominów dymowych do poziomu parteru, wstawienie kominów dymowych; - Remont płyty balkonowej; - Remont elewacji poprzez odbicie tynków zewnętrznych, uzupełnienie nowymi tynkami wraz z przetarciem całości elewacji, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego; - Spięcie (zankrowanie) pękniętej ściany szczytowej od fundamentu do szczytu; - Ocieplenie ścian budynku; - Uzupełnienie ubytków kamieni i spoin po obrysie budynku cokołu kamienno - ceglanego; - Wykonanie kapinosu z blachy ochraniający cokół przed zamakaniem; - Wykonanie opaski chodnikowej wokół budynku; - Wymiana stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych od strony północnej i drzwi balkonowych zewnętrznych z naświetleniem od strony północnej; - Renowacja drzwi wejściowych do budynku. II. Szczegółowo zakres prac został określony w przedmiarze robót oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do SIWZ. Opis obiektu przeznaczonego do remontu znajduje się w załączonej do SIWZ inwentaryzacji budowlanej wraz z ekspertyzą techniczną.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.19.10-6, 45.26.25.20-2, 45.26.20.00-1, 45.42.11.32-8, 45.44.30.00-4, 45.43.21.12-2, 45.42.11.31-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ
Opinia techniczna
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót