Świadczenie usług terapii psychologicznej, świadczenie usług doradztwa zawodowego oraz świadczenie usług prawniczych w zakresie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodo(...)

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Kalwaria Zebrzydowska: Świadczenie usług terapii psychologicznej , świadczenie usług doradztwa zawodowego oraz świadczenie usług prawniczych w zakresie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, w tym świadczenie poradnictwa specjalistycznego interwencji kryzysowej i mediacji rodzinnej w 2012r., znak: OPS-0717/POKL/ ZP/1/2012
Numer ogłoszenia: 131426 - 2012; data zamieszczenia: 24.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 33 8764-765, 8766-166, faks 33 8764-765.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl www.mgopskalwariaz.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług terapii psychologicznej , świadczenie usług doradztwa zawodowego oraz świadczenie usług prawniczych w zakresie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, w tym świadczenie poradnictwa specjalistycznego interwencji kryzysowej i mediacji rodzinnej w 2012r., znak: OPS-0717/POKL/ ZP/1/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie usług terapii psychologicznej , świadczenie usług doradztwa zawodowego oraz świadczenie usług prawniczych w zakresie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, w tym świadczenie poradnictwa specjalistycznego interwencji kryzysowej i mediacji rodzinnej w 2012r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.70-6, 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia