Wykonanie placów zabaw realizowanych w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 3 zadania...

Pytania i odpowiedzi oraz inne wyjaśnienia (26.04.2012)

 

 

znak postępowania: ZP. 271.7.2012

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 87711 – 2012 w dniu 18.04.2012 r., na:

„Wykonanie placów zabaw realizowanych w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 3 zadania:

Zadanie nr 1: przy Zespole Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym;

Zadanie nr 2: przy Zespole Szkół nr 4 w Zebrzydowicach;

Zadanie nr 3: przy Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich”

Zapytanie 1:

Wymagane jest przedstawienie 3 kosztorysów na w/w zadania a nie podajecie Państwo w przedmiarach nr katalogowych pozycji. Wiadomym jest że przedmiar jest tylko uzupełnieniem dokumentacji ale czy zapewnicie Państwo że na 2 lub 3 dni przed przetargiem nie przedstawicie do publicznej wiadomości przedmiary robót wraz z pozycjami KNr-ów?

Odpowiedź na zapytanie 1:

Zamawiający nie przewiduje zmiany w przedmiarach robót załączonych do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zapytanie 2:

Czy jest mozliwość zastosowania nawierzchni bezpiecznej wylewanej w kolorze pomaranczowym i niebieskim ,grubość nawierzchni odpowiednia do krytycznej wysokosci upadku do kazdego zamawiajacego urzadzenia. nawierzchnia ta jest przepuszczalna, nawierzchnia może być układana zarówno na betonie jak i asfaltobetonie a także bezpośrednio na kruszywie. Nawierzchnię otrzymuje się jednowarstwowo, przez ułożenie na odpowiednio przygotowanym podłożu warstwy granulatu EPDM zespojonego lepiszczem poliuretanowym.

Odpowiedź na zapytanie 2:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania nawierzchni bezpiecznej wylewanej.

 

Zapytanie 3:

Czy jest możliwość zastosowania nawierzchni zamiast płyt typu puzle płyt kwadratowych??

Odpowiedź na zapytanie 3:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni bezpiecznej w formie puzzli lub płyt kwadratowych.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kalwaria Zebrzydowska, 26.04.2012 r.

 

Burmistrz Miasta
Zbigniew Stradomski