Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi (...)

Pytania i odpowiedzi oraz inne wyjaśnienia (26.04.2012)

 

 

znak postępowania: ZP. 271.6.2012

Pytanie i odpowiedź dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 82615 – 2012 w dniu 12.04.2012 r., na:

„Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Przytkowice, Bugaj, Zebrzydowice, Podolany, Barwałd Średni, Barwałd Górny, Stanisław Dolny, Brody, Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe, Leńcze, obszaru miasta Kalwaria Zebrzydowska, w tym wykonanie opracowań poprzedzających prace planistyczne oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem zmian studium oraz zmian planów”

Zapytanie:

W załączniku do umowy na wykonanie Zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozdziale B. ZAKRES OPRACOWANIA w części dotyczącej ZMIANY PLANÓW MIEJSCOWYCH str. 9 zawarte jest ustalenie „W przypadku stwierdzenia przez Radę Miejską w Kalwarii Zebrzydowskiej, na podstawie art. 19 ustawy, konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu, Wykonawca jest zobowiązany w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 umowy, wykonać niezbędne prace i czynności określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy”.

Ponadto stwierdza się dodatkowo „Wykonawca zamówienia odpowiedzialny jest za pozytywne uzgodnienia projektów zmiany planów przez właściwe organy, w zakresie wynikającym z rzetelności realizacji przedmiotu zamówienia.”

Prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za uzyskanie pozytywnych uzgodnień projektów sporządzanych dokumentów planistycznych w przypadku gdy zmiany projektu planu wynikające z poprawek Rady Miejskiej zostaną zakwestionowane pod względem prawnym i merytorycznym przez organy uzgadniające oraz Wojewodę jako organ nadzoru?

 

Odpowiedź na zapytanie:

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z powodu braku uzgodnienia projektu planu, jeżeli ów brak uzgodnienia będzie następstwem braku rzetelności Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 26.04.2012 r.

Burmistrz Miasta
Zbigniew Stradomski