Wykonanie stanu surowego zamkniętego nadbudowy (zabudowa tarasu) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wymianą drzwi zewnętrznych, zlokalizowanego w miejscowości Bugaj na działce nr 235/5

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Kalwaria Zebrzydowska: Wykonanie stanu surowego zamkniętego nadbudowy (zabudowa tarasu) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wymianą drzwi zewnętrznych, zlokalizowanego w miejscowości Bugaj na działce nr 235/5
Numer ogłoszenia: 98465 - 2012; data zamieszczenia: 02.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie stanu surowego zamkniętego nadbudowy (zabudowa tarasu) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wymianą drzwi zewnętrznych, zlokalizowanego w miejscowości Bugaj na działce nr 235/5.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: wykonanie stanu surowego zamkniętego nadbudowy (zabudowa tarasu) budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wymianą drzwi zewnętrznych, zlokalizowanego w miejscowości Bugaj na działce nr 235/5. Szczegółowo zakres prac został określony w przedmiarze robót, projekcie budowlano-wykonawczym oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.25.22-6, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.32.10.00-3, 45.42.11.30-4, 45.26.21.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2012.

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ
Projekt budowlano-wykonawczy
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót