Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Nr 8 w Stanisławiu Dolnym

Ogłoszenie o zamówieniu

 

2012-05-11

Kalwaria Zebrzydowska: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Nr 8 w Stanisławiu Dolnym.
Numer ogłoszenia: 150168 - 2012; data zamieszczenia: 11.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych , ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 33 8766331, faks 33 8766331.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Nr 8 w Stanisławiu Dolnym..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedsięwzięcie stanowiące przedmiot zamówienia składa się z dwóch części przypisanych osobno do każdego z dwóch budynków szkół Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Część 1- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim. Zakres robót we wnętrzu budynku. Roboty rozbiórkowe. Wykucie ościeżnic drzwiowych, rozbiórki murów i ścianek, zerwanie okładzin ścian i posadzek, rozbiórka warstw podposadzkowych. Roboty budowlane. Zabudowa otworów w ścianach, wykonanie otworów drzwiowych w ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrznych, budowa ścianek z cegły, montaż ścianek działowych systemowych z płyt gipsowo kartonowych, montaż nadproży drzwiowych, montaż drzwi zewnętrznych o profilu ciepłym i drzwi wewnętrznych, montaż okien, roboty tynkarskie, wykonanie posadzki z paneli , wykonanie posadzek z płytek ceramicznych gresowych, bezpoślizgowych o wysokiej skali twardości (gat. I) na nowych warstwach podposadzkowych, obłożenie części ścian płytkami ceramicznymi wysokiej jakości , wykonanie robót malarskich farbami akrylowymi oraz olejnymi. Dostawa i montaż szafy przelotowej ze stali nierdzewnej. Panele podłogowe oraz płytki gresowe posadzkowe i płytki ceramiczne ścienne stanowią dostawę Zamawiającego. Roboty instalacyjne wod-kan i c.o. Demontaż i montaż poziomów i pionów kanalizacyjnych oraz wodociągowych. Wykonanie instalacji hydrantowej. Biały montaż przyborów: umywalki, brodzik, miski ustępowe, zlewozmywaki. Przesunięcie przewodów c.o. oraz przesunięcie i montaż grzejników c.o. Montaż zmywarki.. Zmywarka stanowi dostawę Zamawiającego. Roboty instalacyjne elektryczne. Demontaż i montaż instalacji elektrycznej z uwzględnieniem instalacji zasilania, oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, gniazd wtykowych i ochrony od porażeń. Zakres robót na zewnątrz budynku. Budowa żelbetowej pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z okładzinami z płytek gresowych bezpoślizgowych i mrozoodpornych o wysokiej skali twardości (gat. I). Budowa żelbetowych schodów zewnętrznych wraz z okładzinami z płytek gresowych bezpoślizgowych i mrozoodpornych o wysokiej skali twardości (gat. I.) Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi. Wykonanie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni ze żwiru i chodnika . Płytki gresowe stanowią dostawę Zamawiającego. Część 2- Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Nr 8 w Stanisławiu Dolnym. Zakres robót we wnętrzu budynku. Roboty rozbiórkowe. Wykucie ościeżnic drzwiowych, rozbiórki murów i ścianek, zerwanie okładzin ścian i posadzek, rozbiórka warstw podposadzkowych. Roboty budowlane. Zabudowa otworów w ścianach, wykonanie otworów drzwiowych w ścianach budowa ścianek z cegły, montaż boksów WC i ścianek działowych z płyt laminowanych systemowych, montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo kartonowych, montaż drzwi wewnętrznych, roboty tynkarskie, wykonanie posadzek z płytek ceramicznych gresowych , obłożenie części ścian płytkami ceramicznymi, wykonanie robót malarskich farbami lateksowymi oraz olejnymi. Płytki gresowe posadzkowe oraz płytki ceramiczne ścienne stanowią dostawę Zamawiającego. Roboty instalacyjne wod-kan., gazowe i c.o. Demontaż i montaż poziomów i pionów kanalizacyjnych oraz wodociągowych. Biały montaż przyborów: umywalki, miski ustępowe oraz pozostałe wyposażenie sanitariatów. Demontaż i montaż rurociągów gazowych. Montaż grzejników c.o. Roboty instalacyjne elektryczne. Montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej przewodami kabelkowymi ułożonymi podtynkowo, pod płytami Regips, nad sufitem podwieszanym, w tym gniazd wtykowych, łączników i opraw oświetleniowych ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3, 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.33.30.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 08.08.2012.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 42 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ

 

2012-05-11