Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w ZS Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w SP w Podolanach - etap II

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

ZPD-2/2012
Kalwaria Zebrzydowska, 15.05.2012 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Podolanach - etap II - wykonanie placu zabaw.”
(przedsięwzięcie stanowiące przedmiot zamówienia składa się z dwóch części przypisanych osobno do każdego z dwóch budynków szkół Gminy Kalwaria Zebrzydowska).

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z 2010r. Dz. U. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami ) Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej jako Zamawiający zawiadamia o najkorzystniejszych ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu dla poszczególnych części zamówienia wg poniższej szczegółowości:

Część 1 – „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej” - ofertą najkorzystniejszą jest oferta nr 5, złożona przez firmę Zakład Remontowo-Budowlany „MAR-BUD” Marian Kowalówka, Ochodza 117, 32-051 Wielkie Drogi, która wykona zamówienie za cenę brutto 262.819,79 zł – ilość uzyskanych punktów 10,00.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym jedynym kryterium wyboru jest cena wykonania zadania. Wykonawca złożył ważną ofertę z najniższą ceną. Informacja o złożonych ofertach, streszczenie i porównanie ważnych ofert oraz przyznana punktacja Wykonawcom, którzy złożyli ważne oferty:

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 1 złożono trzy oferty. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Część 2 – Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Podolanach - etap II - wykonanie placu zabaw”
- ofertą najkorzystniejszą jest oferta nr 3, złożona przez firmę Zakład Projektowo-Usługowy “RADIX” Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 15, 31-574 Kraków, która wykona zamówienie za cenę brutto 28.154,87 zł – ilość uzyskanych punktów 10,00.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym jedynym kryterium wyboru jest cena wykonania zadania. Wykonawca złożył ważną ofertę z najniższą ceną. Informacja o złożonych ofertach, streszczenie i porównanie ważnych ofert oraz przyznana punktacja Wykonawcom, którzy złożyli ważne oferty:

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 2 złożono trzy oferty. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.
Termin podpisania umowy z Wykonawcami , którzy złożyli najkorzystniejsze oferty dla części 1 i 2 przedmiotowego zamówienia, będzie uzgodniony w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. po dniu 25.05.2012 r.
Za udział w przetargu i trud włożony w przygotowanie ofert dziękujemy.

Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół
Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
mgr Mirosława Oczkowska

2012-05-15