Remont dróg gminnych polegający na usuwaniu szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 r. na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Kalwaria Zebrzydowska, 15.05.2012 r.

ZP. 271.5.2012

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystnsiejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Remont dróg gminnych polegający na usuwaniu szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 r. na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 82087-2012 z dnia 11.04.2012 r., jest oferta złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo-Mostowych
w Wadowicach Spółka Akcyjna
ul. Kochanowskiego 1
34-100 Wadowice

 

cena wybranej oferty: 287.767,11 zł brutto

słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem  11/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryterium oceny określonym w SIWZ:

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.
Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
mgr Zbigniew Stradomski