Świadczenie usług terapii psychologicznej, świadczenie usług doradztwa zawodowego oraz świadczenie usług prawniczych w zakresie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodo(...)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 131426-2012 z dnia 2012-04-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kalwaria Zebrzydowska
świadczenie usług terapii psychologicznej , świadczenie usług doradztwa zawodowego oraz świadczenie usług prawniczych w zakresie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności...
Termin składania ofert: 2012-05-02


Kalwaria Zebrzydowska: Świadczenie usług terapii psychologicznej , świadczenie usług doradztwa zawodowego oraz świadczenie usług prawniczych w zakresie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, w tym świadczenie poradnictwa specjalistycznego interwencji kryzysowej i mediacji rodzinnej w 2012r., znak: OPS-0717/POKL/ ZP/1/2012
Numer ogłoszenia: 158590 - 2012; data zamieszczenia: 16.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 131426 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 33 8764-765, 8766-166, faks 33 8764-765.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług terapii psychologicznej , świadczenie usług doradztwa zawodowego oraz świadczenie usług prawniczych w zakresie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, w tym świadczenie poradnictwa specjalistycznego interwencji kryzysowej i mediacji rodzinnej w 2012r., znak: OPS-0717/POKL/ ZP/1/2012.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług terapii psychologicznej , świadczenie usług doradztwa zawodowego oraz świadczenie usług prawniczych w zakresie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego celem podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, w tym świadczenie poradnictwa specjalistycznego interwencji kryzysowej i mediacji rodzinnej w 2012r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.12.70-6, 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: Pomóż sobie. Program aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych w gminie Kalwaria Zebrzydowska. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Zadanie 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas, Wesoła 457, 36-233 Wesoła, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9268,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10990,00
 • Oferta z najniższą ceną: 10990,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15000,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Zadanie nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas, Wesoła 457, 36-233 Wesoła, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9268,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10440,00
 • Oferta z najniższą ceną: 9800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14000,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Zadanie nr 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5853,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7920,00
 • Oferta z najniższą ceną: 7080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8388,00
 • Waluta: PLN.