Budowa chodników dla pieszych przy drogach gminnych i ulicach miasta na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 4 zadania

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Kalwaria Zebrzydowska: Budowa chodników dla pieszych przy drogach gminnych i ulicach miasta na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 4 zadania
Numer ogłoszenia: 111201 - 2012; data zamieszczenia: 18.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodników dla pieszych przy drogach gminnych i ulicach miasta na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 4 zadania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa chodników dla pieszych przy drogach gminnych i ulicach miasta na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 4 zadania: Zadanie nr 1: Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Klasztornej w Kalwarii Zebrzydowskiej w km 0+200 - 0+250; Zadanie nr 2: Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Czernej w Kalwarii Zebrzydowskiej w km 0+145 - 0+251; Zadanie nr 3: Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej K470083 Brody - Zebrzydowice w miejscowości Brody w km 0+815 - 0+940; Zadanie nr 4: Przebudowa utwardzonego pobocza na bezpiecznik wraz z remontem zjazdów w ciągu drogi gminnej K470120 w miejscowości Stanisław Dolny w km 0+150 - 0+250. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne zadania. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą z części oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. Szczegółowo roboty składające się na przedmiot zamówienia określone zostały w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.61-5, 45.23.21.30-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.08.2012.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA
Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i wyciągi z dokumentacji projektowej:
Zadanie nr 1 ul. Klasztorna
Zadanie nr 2 ul. Czerna
Zadanie nr 3 Brody Zebrzydowice
Zadanie nr 4 Stanisław Dolny