Remont budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Jagiellońskiej 36 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kalwaria Zebrzydowska, 25.05.2012 r.

ZP. 271.8.2012

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Jagiellońskiej 36 w Kalwarii Zebrzydowskiej”, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 92761-2012 w dniu 24.04.2012 r., jest oferta złożona przez:

P. P. H. i Usługi Budowlano-Instalacyjne
BUDBOX Jan Pudełko
ul. Wyzwolenia 98 A
43-300 Bielsko-Biała

 

cena wybranej oferty: 59.960,00 zł brutto

słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt 00/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom w kryterium oceny określonym w SIWZ:

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu,
Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Zbigniew Stradomski