Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi (...)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Kalwaria Zebrzydowska, 25.05.2012 r.

ZP. 271.6.2012

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  „Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Przytkowice, Bugaj, Zebrzydowice, Podolany, Barwałd Średni, Barwałd Górny, Stanisław Dolny, Brody, Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe, Leńcze, obszaru miasta Kalwaria Zebrzydowska, w tym wykonanie opracowań poprzedzających prace planistyczne oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem zmian studium oraz zmian planów”, ogłoszonym w Biuletynie zamówień publicznych nr 82615-2012 w dniu 12.04.2012 r., jest oferta złożona przez:

 

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6
33-100 Tarnów

cena wybranej oferty: 460.020,00 zł brutto

słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt tysięcy dwadzieścia 00/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu,
Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Zbigniew Stradomski