Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Moje Boisko-Orlik 2012 w miejscowości Przytkowice

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Kalwaria Zebrzydowska: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Moje Boisko-Orlik 2012 w miejscowości Przytkowice
Numer ogłoszenia: 117843 - 2012; data zamieszczenia: 28.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Moje Boisko-Orlik 2012 w miejscowości Przytkowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Moje Boisko - Orlik 2012 obejmującego: budowę budynku zaplecza szatniowo-socjalnego, boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, ogrodzenia i piłkochwytów, budowę muru oporowego, niwelację terenu (skarpowanie), utwardzenie terenu (chodniki i drogi dojazdowe), budowę instalacji zewnętrznego oświetlenia boisk, rozbiórkę linii napowietrznej, budowę linii kablowych, budowę wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku, odwodnienie z terenu kompleksu sportowego (budowa drenażu i kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem do cieku wodnego), rozbiórkę i budowę sieci wodociągowej, budowę przyłącza wodociągowego, budowę instalacji przyłączeniowej do kanalizacji sanitarnej, budowę wewnętrznej instalacji wod. - kan. budynku, rozbiórkę i budowę sieci kanalizacyjnej, rozbiórkę istniejącego obudowanego zbiornika na nieczystości ciekłe i osadników. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji, łącznie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót i projektach budowlano-wykonawczych. Wskazana w dokumentacji projektowej (tom I Zagospodarowanie terenu) budowa przyszkolnej oczyszczalni ścieków wraz z jej elementami instalacyjnymi jako Etap I, będzie stanowiła przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. ELEMENTY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 2.1. Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) - podbudowa przepuszczalna, - nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa. Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ). Wariant I: wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA - Sport lub Sports Labs Ltd.) 1. Typ włókna: monofil 2. Skład chemiczny (...)

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.11.00.00-1, 45.21.00.00-2, 45.23.14.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.10.2012.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2012 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, parter, Biuro Obsługi Mieszkańców.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 - STWIORB
Załącznik nr 2 - szczegółowe STWIORB
Załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa cz.1cz.2 | cz.3
Załącznik nr 4 - przedmiary robót
Dokumenty formalne i opinia geotechniczna

 

2012-05-28