Budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 6 zadań

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Kalwaria Zebrzydowska: Budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 6 zadań
Numer ogłoszenia: 177996 - 2012; data zamieszczenia: 29.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 6 zadań.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 6 zadań. Zadanie nr 1: Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w miejscowości Zebrzydowice Bieńkowice, w km 0+590 - 0+650; Zadanie nr 2: Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w miejscowości Stanisław Dolny, w km 3+715 - 3+745; Zadanie nr 3: Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1784K Wysoka - Przytkowice w miejscowości Zebrzydowice, w km 4+790 - 4+850; Zadanie nr 4: Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1783K Stanisław Dolny - Kępki - Zebrzydowice w miejscowości Stanisław Dolny, w km 0+205 - 0+245; Zadanie nr 5: Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1707K Brody - Palcza w miejscowości Brody, w km 0+500 - 0+730 i od 0+750 - 0+830; Zadanie nr 6: Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1786K Przytkowice - Leńcze - Wola Radziszowska w miejscowości Leńcze, w km 2+860 - 2+885. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne zadania. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą z części oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. Szczegółowo roboty składające się na przedmiot zamówienia określone zostały w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.61-5, 45.23.21.30-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2012 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki nr 1-8 do SIWZ
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Dokumentacja projektowa - budowa chodników powiatowych zadania od 1 do 6

 

2012-05-29