Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w ZS Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w SP w Podolanach - etap II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

Kalwaria Zebrzydowska: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Podolanach - etap II - wykonanie placu zabaw..
Numer ogłoszenia: 179286 - 2012; data zamieszczenia: 30.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 119146 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych, ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 33 8766331, faks 33 8766331.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Podolanach - etap II - wykonanie placu zabaw...

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedsięwzięcie stanowiące przedmiot zamówienia składa się z dwóch części przypisanych osobno do każdego z dwóch budynków szkół Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Część 1- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zakres robót we wnętrzu budynku i wiatrołapie. Roboty rozbiórkowe. Wykucie ościeżnic drzwiowych, rozbiórki murów i ścianek, zerwanie posadzek, rozbiórka warstw podposadzkowych. Roboty budowlane. Uzupełnienie ścian z cegieł i zamurowanie otworów w ścianach, budowa ścianek z cegły, montaż ścianek działowych systemowych z płyt gipsowo kartonowych, montaż nadproży drzwiowych wewnętrznych, montaż drzwi zewnętrznych o profilu ciepłym i drzwi wewnętrznych, montaż okien, roboty tynkarskie, wykonanie posadzek z płytek gresowych, bezpoślizgowych o wysokiej skali twardości (gat. I) na nowych warstwach podposadzkowych, wykonanie posadzki z paneli , obłożenie części ścian płytkami ceramicznymi wysokiej jakości , wykonanie robót malarskich farbami akrylowymi oraz olejnymi (lamperie). Roboty instalacyjne wod-kan i c.o. Demontaż hydroforni, demontaż i montaż poziomów i pionów kanalizacyjnych oraz wodociągowych. Biały montaż przyborów: umywalki, brodzik, miski ustępowe, zlewozmywaki. Montaż wraz z dostawą elektrycznych podgrzewaczy wody i zmywarki z funkcją wyparzania. Roboty instalacyjne elektryczne. Demontaż i montaż instalacji elektrycznej z uwzględnieniem instalacji zasilania, oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, gniazd wtykowych i telefonicznych. Zakres robót na zewnątrz budynku. Budowa żelbetowej pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do przedszkola wraz z okładzinami z płytek gresowych bezpoślizgowych i mrozoodpornych o wysokiej skali twardości (gat. I) i remontem schodów. Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do zaplecza. Remont schodów prowadzących do zaplecza przedszkola. Część 2- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Podolanach - etap II - wykonanie placu zabaw. Zakres robót . Roboty ziemne dotyczące przygotowania pod budowę, wykopy pod fundamenty, montaż urządzeń placu zabaw wraz fundamentami o wysokości swobodnego upadku do 1 m, wykonanie ogrodzenia. Szczegółowy zakres prac określony jest w: przedmiarze robót , Wyciągu z projektu budowlanego . Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót . Zamawiający informuje, że jeśli wymienionym w dokumentacji jak wyżej wskazaniom firm, urządzeń, systemów i innych znaków towarowych towarzyszą wyrazy lub równoważne Wykonawca winien zastosować materiały równorzędne, o parametrach technicznych nie gorszych niż u wymienionych. Zamawiający sugeruje dokonanie wizji lokalnej placu budowy-robót...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.31.00.00-3, 45.11.12.00-0, 45.11.27.23-9, 45.34.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Remontowo-Budowlany MAR-BUD Marian Kowalówka, Ochodza 117, 32-051 Wielkie Drogi, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 323980,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 262819,79
  • Oferta z najniższą ceną: 262819,79 / Oferta z najwyższą ceną: 315278,58
  • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Podolanach - etap II - wykonanie placu zabaw..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Projektowo-Usługowy RADIX Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 15, 31-574 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33268,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 28154,87
  • Oferta z najniższą ceną: 28154,87 / Oferta z najwyższą ceną: 39335,15
  • Waluta: PLN.

 

 

Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół
Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
mgr Mirosława Oczkowska