Remont budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Mickiewicza 19 w Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kalwaria Zebrzydowska, 30.05.2012 r.

ZP.271.9.2012

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Mickiewicza 19 w Kalwarii Zebrzydowskiej”, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 94153-2012 w dniu 25.04.2012 r., jest oferta złożona przez Wykonawcę:

Firma Remontowo-Budowlana
DUD-BUD Łukasz Duda
ul. Szujskiego 66/301
33-100 Tarnów

cena wybranej oferty: 69.280,14 zł brutto

słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt  14/100

 

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

 

Dziękuję za udział w postępowaniu,
Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Zbigniew Stradomski