Wykonanie placów zabaw realizowanych w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 3 zadania...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kalwaria Zebrzydowska, 01.06.2012 r.

ZP.271.7.2012

 

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert częściowych dla poszczególnych Zadań, w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie placów zabaw realizowanych w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 3 zadania: Zadanie nr 1: przy Zespole Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym; Zadanie nr 2: przy Zespole Szkół nr 4 w Zebrzydowicach; Zadanie nr 3: przy Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich”, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 87711-2012 w dniu 18.04.2012 r.:

część nr 1 – zadanie nr 1:

Wykonanie placu zabaw realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym.

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

OGRODZENIA-KUTE.PL
Janina Pawłowska
ul. Bukowa 2 A
78-600 Wałcz

cena wybranej oferty: 127.600,00 zł brutto

słownie złotych: sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset 00/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom częściowym na zadanie nr 1 w kryterium oceny określonym w SIWZ:

 

część nr 2 – zadanie nr 2:

Wykonanie placu zabaw realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół nr 4 w Zebrzydowicach.

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw
Sławomir Chmieliński
Grom 36
12-130 Pasym

cena wybranej oferty: 119.302,61 zł brutto

słownie złotych: sto dziewiętnaście tysięcy trzysta dwa 61/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom częściowym na zadanie nr 2 w kryterium oceny określonym w SIWZ:

 

część nr 3 – zadanie nr 3:

Wykonanie placu zabaw realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw
Sławomir Chmieliński
Grom 36
12-130 Pasym

cena wybranej oferty: 124.627,20 zł brutto

słownie złotych: sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwadzieścia siedem  20/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom częściowym na zadanie nr 3 w  kryterium oceny określonym w SIWZ:

 

Dziękuję za udział w postępowaniu,
Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Zbigniew Stradomski