Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych prowadzących do pól na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska: Zadanie nr 1: remont drogi rolniczej k. Dachowskiego w m. Przytkowice; Zadanie nr 2: remont drogi rolniczej k. Bielasa - Okrajki w m. Leńcze; (...)

Ogłoszenie o zamówieniu

Kalwaria Zebrzydowska: Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych prowadzących do pól na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska: Zadanie nr 1: remont drogi rolniczej k. Dachowskiego w m. Przytkowice; Zadanie nr 2: remont drogi rolniczej k. Bielasa - Okrajki w m. Leńcze; Zadanie nr 3: remont drogi rolniczej k. Lepiarz w m. Zebrzydowice; Zadanie nr 4: remont drogi rolniczej k. Pająka, Śliwy w m. Zarzyce Wielkie; Zadanie nr 5: remont drogi rolniczej na Koński cmentarz w m. Brody
Numer ogłoszenia: 122253 - 2012; data zamieszczenia: 01.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych prowadzących do pól na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska: Zadanie nr 1: remont drogi rolniczej k. Dachowskiego w m. Przytkowice; Zadanie nr 2: remont drogi rolniczej k. Bielasa - Okrajki w m. Leńcze; Zadanie nr 3: remont drogi rolniczej k. Lepiarz w m. Zebrzydowice; Zadanie nr 4: remont drogi rolniczej k. Pająka, Śliwy w m. Zarzyce Wielkie; Zadanie nr 5: remont drogi rolniczej na Koński cmentarz w m. Brody.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych prowadzących do pól na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska: Zadanie nr 1: remont drogi rolniczej k. Dachowskiego w m. Przytkowice; Zadanie nr 2: remont drogi rolniczej k. Bielasa - Okrajki w m. Leńcze; Zadanie nr 3: remont drogi rolniczej k. Lepiarz w m. Zebrzydowice; Zadanie nr 4: remont drogi rolniczej k. Pająka, Śliwy w m. Zarzyce Wielkie; Zadanie nr 5: remont drogi rolniczej na Koński cmentarz w m. Brody. Szczegółowy zakres prac został określony w kosztorysach ofertowych stanowiących załączniki do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2012 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót