Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Kalwaria Zebrzydowska: Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach
Numer ogłoszenia: 186910 - 2012; data zamieszczenia: 04.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: budowa przyszkolnej oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach wraz z przyłączeniem istniejącej sieci kanalizacyjnej do projektowanej oczyszczalni ścieków i kolektorem zrzutowym do odbiornika oraz instalacją zasilania w energię elektryczną dla obiektów oczyszczalni i pompowni. Szczegółowo roboty budowlane określone zostały w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót i projekcie budowlano-wykonawczym. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania rozwiązań materiałowo-sprzętowych równoważnych opisywanym pod warunkiem: a) że spełnią one wymagania określone w projekcie budowlanym i STWIORB, b) ich cechy techniczne i użytkowe będą co najmniej takie same jak przewidziano w projekcie budowlano-wykonawczym tj. w szczególności: - technologia oczyszczania biologicznego oparta o zraszane złoże biologiczne, - obudowa reaktora wykonana z materiałów odpornych na korozję oraz wpływ warunków atmosferycznych (konstrukcja ocieplona), - emisja hałasu poniżej 50 dBA, - reaktory zamknięte - brak emisji aerozoli, - system recyrkulacji wewnętrznej ścieków dopływających do złoża biologicznego oraz recyrkulacji zewnętrznej ścieków oczyszczonych, - brak konieczności zatrudniania etatowej obsługi, - całkowita energia zainstalowanych urządzeń w oczyszczalni nie może przekraczać wartości 1,5 kW, - zużycie energii elektrycznej proponowanych urządzeń oczyszczalni nie może być większe niż 400 kWh/miesiąc. Obowiązek wykazania równoważności zastosowanych w ofercie rozwiązań materiałowo-sprzętowych obciąża w całości Wykonawcę. Zamawiający informuje, że wskazana na projekcie zagospodarowania terenu budowa kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 jako Etap II, stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.22.21.00-0, 45.25.21.00-9, 45.25.21.30-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ
Projekt budowlano-wykonawczy