Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach

Pytania i odpowiedzi (06.06.2012)

 

znak postępowania: ZP. 271.15.2012

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 186910-2012 w dniu 04.06.2012 r. na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach”

Zapytanie 1:

czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy cesji należności z producentem zbiorników oczyszczalni Ekofinn Bioclere ?

Odpowiedź na zapytanie 1:

Zamawiający nie dopuszcza podpisania umowy cesji należności z producentem zbiorników oczyszczalni Ekofinn Bioclere.

 

Zapytanie 2:

czy Zamawiający przewiduje odbiory i płatności częściowe ? Jeśli tak, proszę podać ilość odbiorów częściowych.

Odpowiedź na zapytanie 2:

Zamawiający nie przewiduje odbiorów i płatności częściowych.

 

Zapytanie 3:

W związku z zamiarem złożenia oferty w przedmiotowym przetargu uprzejmie prosimy o wyjaśnienia: - zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego całości dokumentacji geotechnicznej , o której mowa w pkt. 1 podunkt 2 projrktu budowlanego.

Odpowiedź na zapytanie 3:

Zamawiający zamieszcza zeskanowaną dokumentację geotechniczną dla terenu projektowanej oczyszczalni ścieków, o której mowa w projekcie budowlanym („Podstawa, cel i zakres opracowania” pkt. 2), na stronie internetowej: www.kalwaria-zebrzydowska.pl.

Pobierz dokumentację geotechniczną

 

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kalwaria Zebrzydowska, 06.06.2012 r.

 

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
Zbigniew Stradomski