Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Nr 8 w Stanisławiu Dolnym

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

ZPD-3/2012
Kalwaria Zebrzydowska , 06.06.2012 r.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Dotyczy : postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Nr 8 w Stanisławiu Dolnym.”

(przedsięwzięcie stanowiące przedmiot zamówienia składa się z dwóch części przypisanych osobno do każdego z dwóch budynków szkół Gminy Kalwaria Zebrzydowska).

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej jako Zamawiający zawiadamia o najkorzystniejszych ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu dla poszczególnych części zamówienia wg poniższej szczegółowości:

 

Część 1 – „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na przedszkole wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Nr 7 w Barwałdzie Średnim” - ofertą najkorzystniejszą jest oferta nr 6, złożona przez firmę Zakład Remontowo Budowlany „BUDOLEX” Stanisław Oleksy 34-603 Ujanowice 109, która wykona zamówienie za cenę brutto 280.111,37 zł – ilość uzyskanych punktów 10,00.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym jedynym kryterium wyboru jest cena wykonania zadania. Wykonawca złożył ważną ofertę z najniższą ceną. Informacja o złożonych ofertach, streszczenie i porównanie ważnych ofert oraz przyznana punktacja Wykonawcom, którzy złożyli ważne oferty:

 

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 1 złożono trzy oferty. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Część 2 – „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Nr 8 w Stanisławiu Dolnym” - ofertą najkorzystniejszą jest oferta nr 1, złożona przez firmę DUD-BUD Spółka Jawna Ł. Duda i M. Nosal, ul. Szujskiego 66/301, 33-100 Tarnów, która wykona zamówienie za cenę brutto 76.050,59 zł – ilość uzyskanych punktów 10,00.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym jedynym kryterium wyboru jest cena wykonania zadania. Wykonawca złożył ważną ofertę z najniższą ceną. Informacja o złożonych ofertach, streszczenie i porównanie ważnych ofert oraz przyznana punktacja Wykonawcom, którzy złożyli ważne oferty:

 

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 2 złożono sześć ofert. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Termin podpisania umowy z Wykonawcami , którzy złożyli najkorzystniejsze oferty dla części 1 i 2 przedmiotowego zamówienia, będzie uzgodniony w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. po dniu 17.06.2012 r. Za udział w przetargu i trud włożony w przygotowanie ofert dziękujemy.

 

Dyrektor Ośrodka Administracyjnego
Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
mgr Mirosława Oczkowska