Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach

Pytania i odpowiedzi (11.06.2012)

 

 

znak postępowania: ZP. 271.15.2012

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 186910-2012 w dniu 04.06.2012 r. na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach”

Zapytanie 1:

pkt. 5.1.1. Wiedza i doświadczenie zostaną spełnione gdy:

a)   wykonawca wykonał jedną oczyszczalnię ze złożem 7m3/d o wartości 150 tyś brutto i drugą w dowolnej technologii również o wartości 150 tyś brutto i przepływie minimum 7m3

lub

b)    wykonawca wykonał jedną oczyszczalnię ze złożem 7m3/d o wartości 150 tyś brutto i drugą w dowolnej technologii również o dowolnej wartości brutto i przepływie minimum 7m3?

Odpowiedź na zapytanie 1:

Zgodnie z ustanowionym w SIWZ (Dział I pkt. 5 ppkt. 5.1.1.) opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunku wiedzy i doświadczenia: „Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, których zakres obejmował co najmniej budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 7m3/dobę, w tym co najmniej jedną oczyszczalnię w technologii złoża biologicznego zraszanego w połączeniu z osadnikiem wstępnym o wartości minimum 150.000,00 złotych brutto każda z robót budowlanych oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone”. W związku z powyższym Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, gdy wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, których zakres obejmował budowę co najmniej jednej oczyszczalni w technologii złoża biologicznego o przepustowości min. 7m3/dobę i o wartości min. 150.000,00 złotych brutto i drugiej oczyszczalni w dowolnej technologii o przepustowości min. 7m3/dobę i o wartości min. 150.000,00 złotych brutto.

Zapytanie 2:

Czy należy załączyć wypełniony kosztorys ofertowy do oferty?

Odpowiedź na zapytanie 2:

W związku z ustaleniem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia w formie wynagrodzenia ryczałtowego, Zamawiający nie wymaga przedłożenia do oferty kosztorysu ofertowego. W ofercie należy podać cenę kompleksowego wykonania zamówienia. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia.

Zapytanie 3:

Czy należy uwzględnić w ofercie likwidację istniejącego osadnika na terenie boiska?

Odpowiedź na zapytanie 3:

Zamawiający informuje, że rozbiórka istniejącego zbiornika nie należy do zakresu przedmiotowego zamówienia, w związku z czym nie należy uwzględniać jej w cenie oferty.

Zapytanie 4:

Czy dokument opisany w pkt. 6.2.1. musi podpisać wykonawca i podwykonawca czy tylko wykonawca?

Odpowiedź na zapytanie 4:

Zgodnie z SIWZ (Dział I pkt. 6. ppkt. 6.7.) jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 5 SIWZ, na potencjał innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 6.2. SIWZ. W związku z powyższym, jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu na podstawie art. 26 ust. 2b i podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (np. na zasadzie podwykonawstwa), wówczas należy przedłożyć dokumenty wymienione w Dziale I pkt. 6 ppkt. 6.2.1. SIWZ zarówno w odniesieniu do Wykonawcy jak i w odniesieniu do innego podmiotu (podwykonawcy).

Zapytanie 5:

Czy dokument opisany w pkt. 6.2.2. musi złożyć wykonawca i podwykonawca czy tylko wykonawca?

Odpowiedź na zapytanie 5:

Zgodnie z SIWZ (Dział I pkt. 6. ppkt. 6.7.) jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 5 SIWZ, na potencjał innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 6.2. SIWZ.  W związku z powyższym, jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu na podstawie art. 26 ust. 2b i podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (np. na zasadzie podwykonawstwa), wówczas należy przedłożyć dokumenty wymienione w Dziale I pkt. 6 ppkt. 6.2.2. SIWZ zarówno w odniesieniu do Wykonawcy jak i w odniesieniu do innego podmiotu (podwykonawcy).

Zapytanie 6:

Czy dokument opisany w pkt. 6.2.3. musi złożyć wykonawca i podwykonawca czy tylko wykonawca?

Odpowiedź na zapytanie 6:

Zgodnie z SIWZ (Dział I pkt. 6. ppkt. 6.7.) jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 5 SIWZ, na potencjał innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 6.2. SIWZ. W związku z powyższym, jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu na podstawie art. 26 ust. 2b i podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (np. na zasadzie podwykonawstwa), wówczas należy przedłożyć dokumenty wymienione w Dziale I pkt. 6 ppkt. 6.2.3. SIWZ zarówno w odniesieniu do Wykonawcy jak i w odniesieniu do innego podmiotu (podwykonawcy).

Zapytanie 7:

Czy załącznik nr 3 do SIWZ musi podpisać wykonawca i podwykonawca czy tylko wykonawca?

Odpowiedź na zapytanie 7:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.

Zapytanie 8:

Czy do odbioru końcowego wykonawca ma załączyć wyniki badań ścieków oczyszczonych spełniających warunki jakościowe jak opisano w SIWZ?

Odpowiedź na zapytanie 8:

Tak, Zamawiający będzie wymagał przedłożenia do odbioru końcowego wyników badań ścieków oczyszczonych spełniających warunki jakościowe.

Zapytanie 9:

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach” zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający, określając w SIWZ pkt 6 ppkt 6.1.2. Wykaz oświadczeń i dokumentów (wykaz robót wraz z referencjami) uzna za wystarczające i odpowiednie, w związku z ustaniem bytu prawnego dwuosobowej spółki cywilnej, której jestem wspólnikiem, referencje przyznane tej spółce, zakładając, że do przedmiotowego postępowania przystąpię już jako nowy podmiot gospodarczy?

W ocenie Zespołu Arbitrów Krajowej Izby Odwoławczej spółki cywilnej nie można zakwalifikować jako jednostki organizacyjnej czy też jako przedsiębiorcy ponieważ zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 Nr 173, poz. 1807 z zm.) to wspólników spółki cywilnej w ramach wykonywanej przez nich działalności gospodarczej uznaje się za przedsiębiorców i to wspólnicy są podmiotem praw i obowiązków z tytułu prowadzonej działalności. Zdaniem KIO przedsiębiorcy działający w formie spółki cywilnej na potrzeby uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne winni być traktowani jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Mając na uwadze orzecznictwo KIO w zakresie doświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy odwołać się do wyroku z dnia z dnia 25 lutego 2010 r. sygn. akt KIO/UZP/59/10, zgodnie z którym członek konsorcjum może wykazać doświadczenie w zakresie robót realizowanych przez całe konsorcjum „(…) Izba wskazuje, iż w jej ocenie, wykonawca będący stroną umowy, którą wykonywał w ramach konsorcjum i za której wykonanie był solidarnie odpowiedzialny, może następnie legitymować się i wykazywać jej pełne wykonanie, nawet jeżeli w związku z podziałem obowiązków w ramach konsorcjum w rzeczywistości wykonywał jedynie część usług”.

Mam nadzieję, iż w kontekście przedstawionej argumentacji oraz w oparciu o art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004m r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z zm.), tj. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zapisu którego główną intencją jest zapewnienie jak najszerszego dostępu wykonawców do ubiegania się o udzielenie zamówienia, zdobyte przeze mnie doświadczenie w spółce cywilnej poparte referencjami Zamawiający uzna za wystarczające, co umożliwi mi przystąpienie do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź na zapytanie 9:

Tak, Zamawiający uzna doświadczenie Wykonawcy, nabyte w związku z wykonaniem zamówienia przez spółkę cywilną, której Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego był wspólnikiem.

 

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Kalwaria Zebrzydowska, 11.06.2012 r.

 

Z up. Burmistrza
Halina Cimer
Zastępca Burmistrza