Nowe obowiązki Gminy wynikające z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.391). Nowa ustawa wprowadza  gruntowne zmiany systemu gospodarki odpadami. Głównym celem tej zmiany jest poprawa stanu czystości i porządku na terenie gminy i tworzenie warunków do ich utrzymania, co należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.

 

Trwają prace i konsultacje związane z opracowaniem zmiany dotychczasowego systemu gospodarki odpadami w gminie.

W  dniu 9 sierpnia 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie Burmistrza Miasta z udziałem przedstawicieli Rady Miejskiej oraz Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp.z o.o. w Krakowie, celem zapoznania się z działalnością przedsiębiorstwa. Zmianie  ulegnie dotychczasowy sposób odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Mieszkańcy nie będą podpisywać  umów z przedsiębiorstwami na odbiór odpadów. Zadanie to zostało powierzone gminom.

 

 

W dniu 13 sierpnia 2012 roku Burmistrz Miasta przeprowadził spotkanie z Radnymi Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, na którym zaprezentowano materiały dotyczące nowych obowiązków Gminy wynikających z ustawy o czystości i porządku w gminach. Radni przychylili się do propozycji wystąpienia z listem intencyjnym do Prezydenta Miasta Krakowa o wyrażenie zgody na powierzenie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z.o.o. w Krakowie zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Zgodnie z zapisami tej ustawy Gmina Kalwaria Zebrzydowska  w drodze przetargu wybierze firmę odbierającą odpady i odpowiadającą za przewóz do instalacji odzysku bądź unieszkodliwiania.

 

 

Prezentacja "Nowe obowiązki Gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku"