Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr K470110 Zarzyce Małe - Izdebnik nad rzeką Cedron w ramach usuwania szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 roku

Pytania i odpowiedzi (28.08.2012)

 

znak postępowania: ZP. 271.22.2012

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 178217-2012 w dniu 17.08.2012 r. na zadanie pn.: „Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr K470110 Zarzyce Małe – Izdebnik nad rzeką Cedron w ramach usuwania szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 roku”

Zapytanie:

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod zapisem – materiał 5%, materiał 0%, 5% do M w pozycjach kosztorysu:

 

Odpowiedź:

Wykonanie zabezpieczenia i oznakowania robót budowlanych leży w gestii wykonawcy. W pozycjach 1.2 – 1.6 należy ująć zabezpieczenie i oznakowanie robót na czas budowy.

Oznaczenia w pozycjach: 1.2 „ - materiał 5%”, 1.3 „ - materiał 5%”, 1.4 „ - materiał 0%”  „, - 5% do M” przyjęte zostały dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego ze względu na możliwość wypożyczenia lub posiadania znaków drogowych przez wykonawcę.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kalwaria Zebrzydowska, 28.08.2012 r.

 

Burmistrz Miasta
Kalwarii Zebrzydowskiej
Zbigniew Stradomski