Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego wyjazdu szkoleniowego w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Pomóż sobie. Program aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych w gminie Kalwaria Zebrzydowska w październiku w 2012r, znak...

Ogłoszenie o zamówieniu (29.08.2012)

 

 

Kalwaria Zebrzydowska: Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego wyjazdu szkoleniowego w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Pomóż sobie. Program aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych w gminie Kalwaria Zebrzydowska w październiku w 2012r, znak:OPS-0717/POKL/ ZP/5/2012
Numer ogłoszenia: 321596 - 2012; data zamieszczenia: 29.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 33 8764-765, 8766-166, faks 33 8764-765.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgopskalwariaz.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Samorządu Terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego wyjazdu szkoleniowego w ramach realizowanego projektu systemowego pn. Pomóż sobie. Program aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych w gminie Kalwaria Zebrzydowska w październiku w 2012r, znak:OPS-0717/POKL/ ZP/5/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego wyjazdu szkoleniowego do Wrocławia dla 28 osób..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9, 60.17.00.00-0, 63.00.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 23.10.2012.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.09.2012 godzina 15:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej l ul. Al. Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.


PLIKI DO POBRANIA

 

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia