Budowa oświetleń ulicznych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenie o zamówieniu (03.09.2012)

 

Kalwaria Zebrzydowska: Budowa oświetleń ulicznych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
Numer ogłoszenia: 188625 - 2012; data zamieszczenia: 03.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetleń ulicznych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane tj. budowa oświetleń ulicznych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska: 1) oświetlenie uliczne Kalwaria Zebrzydowska ul. Stolarska - sieć napowietrzna YAsXS 2 x 25 mm2, 2) oświetlenie drogi gminnej Barwałd Średni Moskałówka-Średnie Pole - sieć napowietrzna AsXS 2 x 25 mm2, 3) oświetlenie drogi gminnej Barwałd Średni Filkówka - sieć napowietrzna AsXS 2 x 25 mm2, 4) oświetlenie drogi gminnej Brody - Solca - Zebrzydowice - sieć napowietrzno - kablowa AsXS 2 x 25 mm2 i YAKXS 4 x 35 mm2. II. Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres rzeczowy: 1) budowa oświetlenia ulicznego Kalwaria Zebrzydowska ul. Stolarska - sieć napowietrzna YAsXS 2 x 25 m2 o długości 30,0 m, zgodnie z pozwoleniem na budowę z dnia 26.03.2012 r. nr NBZ.6740.1.16.2012.KZ, wydanym przez Starostę Wadowickiego, 2) budowa oświetlenia drogi gminnej Barwałd Średni Moskałówka - Średnie Pole - sieć napowietrzna AsXS 2 x 25 mm2 o długości 1517,0 m, zgodnie z pozwoleniem na budowę z dnia 25.07.2012 r. nr NBZ.6740.1.61.2012.KZ, wydanym przez Starostę Wadowickiego, 3) budowa oświetlenia drogi gminnej Barwałd Średni Filkówka - sieć napowietrzna AsXS 2 x 25 mm2, o długości 638,0, zgodnie z pozwoleniem z dnia 23.07.2012 r. nr NBZ.6740.1.57.2012.KZ, wydanym przez Starostę Wadowickiego, 4) budowa oświetlenia drogi gminnej Brody - Solca - Zebrzydowice - sieć napowietrzno - kablowa AsXS 2 x 25 mm2 o długości 759,0 m i YAKXS 4 x 35 mm2 o długości 194,0 m, zgodnie z pozwoleniem na budowę z dnia 13.06.2012 r. nr NBZ.6740.1.40.2012.KZ, wydanym przez Starostę Wadowickiego. III. Szczegółowo roboty określone zostały w SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót oraz w projektach budowlanych i pozwoleniach na budowę wydanych na poszczególne odcinki oświetlenia. IV. Wykonawca po zakończeniu budowy oświetleń wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanych sieci oświetleniowych. V. Obowiązkiem Wykonawcy jest załatwienie wszelkich formalności związanych z przedmiotową inwestycją pomiędzy Zamawiającym a TAURON Dystrybucyjna Spółka Akcyjna, Rejonem Dystrybucji Wadowice oraz zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9, 45.23.22.10-7, 45.31.60.00-5, 45.11.30.00-2, 45.31.61.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2012.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2012 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i projekty budowlano-wykonawcze