Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym wraz z remontem odwodnienia powierzchniowego i przebudową ogrodzenia w miejscowości Stanisław Dolny

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (05.09.2012)

 

Kalwaria Zebrzydowska: Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym wraz z remontem odwodnienia powierzchniowego i przebudową ogrodzenia w miejscowości Stanisław Dolny
Numer ogłoszenia: 332674 - 2012; data zamieszczenia: 05.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 268126 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych, ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 33 8766331, faks 33 8766331.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym wraz z remontem odwodnienia powierzchniowego i przebudową ogrodzenia w miejscowości Stanisław Dolny.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych (4,5m x 2,3m) wraz z jezdnią manewrową. Nawierzchnia wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (miejsca postojowe -kolor czerwony, jezdnia manewrowa - kolor szary). Nawierzchnia obramowana zostanie krawężnikiem betonowym 30x15 na ławie betonowej. Oddzielenie jezdni manewrowej od miejsc postojowych nastąpi poprzez ułożony krawężnik bet. 30x15 (na płask) na ławie betonowej. Odprowadzenie wody opadowej nastąpi poprzez spadki podłużne i poprzeczne, a następnie poprzez odwodnienie powierzchniowe z betonowych elementów ściekowych 50x40x12 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm do istniejącego odwodnienia powierzchniowego, którego remont został przewidziany w opracowaniu. Projekt zakłada również wykonanie dojścia do szkoły o szerokości: 1,6m i 1,4m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (kolor szary). Ponadto projekt zakłada wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej o wys. 1,5 m na podmurówce betonowej, oraz bramy wjazdowej i dwóch furtek wejściowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.31.40-2, 45.23.31.61-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BRUK-SPEC PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE, Mateusz Gancarczyk, Śleszowice 70, 34-210 Zembrzyce, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97404,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 65987,59
  • Oferta z najniższą ceną: 65987,59 / Oferta z najwyższą ceną: 99971,20
  • Waluta: PLN.

 

Dyrektor  Ośrodka Administracyjnego Szkół
Samorządowych w Kalwarii  Zebrzydowskiej
mgr Mirosława Oczkowska