Remont nawierzchni dróg gminnych i przebudowa drogi gminnej K470090 Leńcze - Przytkowice

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.09.2012)

 

Kalwaria Zebrzydowska, 10.09.2012 r.

ZP.271.20.2012

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert częściowych dla poszczególnych Zadań, w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont nawierzchni dróg gminnych i przebudowa drogi gminnej K470090 Leńcze – Przytkowice” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 165061-2012 w dniu 30.07.2012 r.:

część nr 1 – zadanie nr 1:

Remont nawierzchni dróg gminnych i ulic miasta na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe

DROG-BUD Franciszek Fryc

ul. Zamkowa 3

34-116 Spytkowice

cena wybranej oferty: 388.716,95 zł brutto

słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset szesnaście 95/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną podlegającym ocenie ofertom częściowym na zadanie nr 1 w kryterium oceny określonym w SIWZ:

 

część nr 2 – zadanie nr 2:

Przebudowa drogi gminnej K470090 Leńcze – Przytkowice w km 0+486 – 0+629 w m. Leńcze

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych

w Wadowicach S.A.

ul. Kochanowskiego 1

34-100 Wadowice

cena wybranej oferty: 197.604,01 zł brutto

słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset cztery 01/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną podlegającym ocenie ofertom częściowym na zadanie nr 2 w kryterium oceny określonym w SIWZ:

 

Burmistrz Miasta
Zbigniew Stradomski