Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o zamówieniu (17.09.2012)

 

 

 

Kalwaria Zebrzydowska: Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..


Numer ogłoszenia: 350378 - 2012; data zamieszczenia: 17.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych , ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 33 8766331, faks 33 8766331.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Informacja na temat projektu pod nazwą Możesz więcej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego : Projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III Szkół Podstawowych pod nazwą Możesz więcej będzie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych zwanych dalej dostawami , niezbędnych do efektywnego prowadzenia zajęć z dziećmi, organizowanych w ramach projektu dla następujących szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska :1) Zespół Szkół nr 4 w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 193, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. (33)8766 169 2) Zespół Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym, Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, tel. (33) 8765 225 3.Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 1) Dostawy winny być (...)

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska..

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ

 

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

(17.09.2012)