Przebudowa i docieplenie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z przebudową instalacji c. o. oraz wod.-kan., budowa schodów zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.09.2012)

 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 19.09.2012 r.

ZP.271.18.2012

 

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa i docieplenie budynku zamieszkania zbiorowego wraz z przebudową instalacji c. o. oraz wod.-kan., budowa schodów zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 149011-2012 z dnia 09.07.2012 r., jest oferta złożona przez Wykonawcę:

Zakład Remontowo-Budowlany
Marian Sikora

os. Niwa 103 A
34-400 Nowy Targ

cena wybranej oferty: 1.099.797,61 zł brutto

słownie złotych: jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem  61/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zwiększyć kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zwiększy kwotę planowaną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

 

Burmistrz Miasta
Zbigniew Stradomski