Budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.09.2012)

 

 

 

Kalwaria Zebrzydowska, 18.09.2012 r.

ZP.271.19.2012

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert częściowych dla poszczególnych Zadań, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska, z podziałem na 2 zadania” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 153423-2012 z dnia 13.07.2012 r.:

część nr 1 – zadanie nr 1:

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1785K (04-223) w miejscowości Zarzyce Wielkie w km 1+680 - 2+257 i 2+730 - 2+812, Gmina Kalwaria Zebrzydowska powiat wadowicki

 

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Zakład Remontowo-Budowlany
Tadeusz Brudny
Łękawica 118
34-124 Klecza Górna

cena wybranej oferty: 404.156,03 zł brutto

słownie złotych: czterysta cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć 03/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną podlegającym ocenie ofertom częściowym na zadanie nr 1 w kryterium oceny określonym w SIWZ:

 

część nr 2 – zadanie nr 2:

Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i rozbudową jezdni wzdłuż drogi powiatowej nr 1787K Przytkowice-Jaśkowice w km 0+798,00 - 2+407,00 w m. Przytkowice, Gmina Kalwaria Zebrzydowska powiat wadowicki

 

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Zakład Remontowo-Budowlany
Tadeusz Brudny
Łękawica 118
34-124 Klecza Górna

cena wybranej oferty: 921.603,63 zł brutto

słownie złotych: dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset trzy 63/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

 

Zamawiający podaje punktację przyznaną podlegającym ocenie ofertom częściowym na zadanie nr 2 w kryterium oceny określonym w SIWZ:

 

Burmistrz Miasta
Zbigniew Stradomski