Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr K470110 Zarzyce Małe - Izdebnik nad rzeką Cedron w ramach usuwania szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.09.2012)

 

Kalwaria Zebrzydowska, 19.09.2012 r.

ZP.271.22.2012

 

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Kalwaria Zebrzydowska, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy, najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr K470110 Zarzyce Małe – Izdebnik nad rzeką Cedron w ramach usuwania szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 roku” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 178217-2012 w dniu 17.08.2012 r., jest oferta złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe
DROG-BUD Franciszek Fryc
ul. Zamkowa 3
34-116 Spytkowice

cena wybranej oferty: 248.937,50 zł brutto

słownie złotych: dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 50/100

kryteria oceny – cena 100 %

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny – cena 100% – oferta otrzymała 100,00 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający podaje punktację przyznaną złożonym ofertom podlegającym ocenie w kryterium oceny określonym w SIWZ:

 

Burmistrz Miasta
Zbigniew Stradomski