Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2012/2013 z podziałem na 14 zadań

Ogłoszenie o zamówieniu (20.09.2012)

 

 

Kalwaria Zebrzydowska: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2012/2013 z podziałem na 14 zadań
Numer ogłoszenia: 202613 - 2012; data zamieszczenia: 20.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kalwaria Zebrzydowska , ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 033 8766218, faks 033 8766301.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalwaria-zebrzydowska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2012/2013 z podziałem na 14 zadań.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi tj. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2012/2013 z podziałem na 14 zadań. Zamówienie realizowane będzie z podziałem na następujące zadania:Zadanie nr 1 - Sołectwo Barwałd Górny, Zadanie nr 2 - Sołectwo Barwałd Średni, Zadanie nr 3 - Sołectwo Brody, Zadanie nr 4 - Sołectwo Bugaj, Zadanie nr 5 - Sołectwo Leńcze, Zadanie nr 6 - Sołectwo Podolany, Zadanie nr 7 - Sołectwo Przytkowice, Zadanie nr 8 - Sołectwo Stanisław Dolny Kępki, Zadanie nr 9 - Sołectwo Stanisław Dolny Dolany, Zadanie nr 10 - Sołectwo Zarzyce Małe, Zadanie nr 11 - Sołectwo Zarzyce Wielkie, Zadanie nr 12 - Sołectwo Zebrzydowice, Zadanie nr 13 - Sołectwo Zebrzydowice Bieńkowice, Zadanie nr 14 - Miasto Kalwaria Zebrzydowska. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne zadania. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą z części oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Szczegółowy zakres prac został określony w kosztorysach ofertowych stanowiących załączniki do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających do wysokości 4 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2012 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Biuro Obsługi Mieszkańców parter.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ