Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zawiadomienie o wynikach postępowania (03.10.2012)

 

 

 

Kalwaria Zebrzydowska, dn. 03.10.2012 r.

ZPD-6/2012

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Dotyczy : postępowania w trybie  przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas   I – III szkół podstawowych pod nazwą  Możesz więcej”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych   ( tekst jednolity z 2010r.  Dz. U. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami ) Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej jako Zamawiający zawiadamia  o wynikach w przedmiotowym postępowaniu dla poszczególnych części zamówienia  wg poniższej szczegółowości:

 

Część 1.  Pomoce dydaktyczne – Zespół Szkół Nr 4 w Zebrzydowicach

W przedmiotowym postępowaniu  w zakresie części 1 złożono jedną ofertę. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, żadna  oferta nie została  odrzucona.

1) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta nr 1,  złożona przez  firmę  Moje Bambino Sp. z o. o, S.K.A, ul. Graniczna 46, 93 – 428 Łódź, która wykona zamówienie za cenę brutto 11.470,36 zł – ilość uzyskanych punktów 10,00.

Uzasadnienie wyboru : Wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  w którym jedynym kryterium wyboru jest cena wykonania zadania. Wykonawca złożył ważną ofertę z najniższą ceną.
Informacja o złożonych ofertach, streszczenie i porównanie ważnych ofert oraz przyznana punktacja Wykonawcom, którzy złożyli ważne oferty:

 

Część 2.  Pomoce dydaktyczne – Zespół Szkół Nr 5  w Barwałdzie Górnym

W przedmiotowym postępowaniu  w zakresie części 2 złożono jedną ofertę. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

1) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta nr 1,  złożona przez  firmę  Moje Bambino Sp. z o. o, S.K.A, ul. Graniczna 46, 93 – 428 Łódź, która wykona zamówienie za cenę brutto 8.477,72 zł – ilość uzyskanych punktów 10,00.

Uzasadnienie wyboru : Wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  w którym jedynym kryterium wyboru jest cena wykonania zadania. Wykonawca złożył ważną ofertę z najniższą ceną.
Informacja o złożonych ofertach, streszczenie i porównanie ważnych ofert oraz przyznana punktacja Wykonawcom, którzy złożyli ważne oferty:

 

W związku z powyższym, iż w przedmiotowym postępowaniu  w zakresie części 1 złożono jedną ofertę i nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty i w zakresie części 2 złożono jedną ofertę i nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty umowa

z Wykonawcami może być zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a i art. 94 ust 2 pkt 3 lit a ustawy Prawo Zamówień Publicznych przed upływem terminów , o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Termin podpisania umowy z Wykonawcą , który złożył najkorzystniejszą ofertę  będzie uzgodniony po dniu 08.10. 2012 r. .

Za udział w przetargu i trud włożony w przygotowanie ofert dziękujemy

 

Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół
Samorządowych w Kalwarii  Zebrzydowskiej
mgr Mirosława Oczkowska

 

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

(03.10.2012)