Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - świadczenie usługi edukacyjnej

Ogłoszenie o zamówieniu (05.10.2012)

 

Kalwaria Zebrzydowska: Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - świadczenie usługi edukacyjnej
Numer ogłoszenia: 384604 - 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych , ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie, tel. 33 8766331, faks 33 8766331.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt pod nazwą Możesz więcej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - świadczenie usługi edukacyjnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu ystemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pod nazwą Możesz więcej zwanej dalej usługą edukacyjną, dla następujących szkół podstawowych wchodzących w skład niżej wymienionych jednostek: 1) Zespół Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 14, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, 2) Zespół Szkół nr 2 w Brodach, Brody 479, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, 3) Zespół Szkół nr 3 w Przytkowicach, Przytkowice 542, 34-141 Przytkowice, 4)Zespół Szkół nr 4 w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 193, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, 5) Zespół Szkół nr 5 w Barwałdzie Górnym, Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, 6) Zespół Szkół nr 6 w Leńczach, Leńcze 276, 34-142 Leńcze, 7) Zespół Szkół nr 7 Barwałdzie Średnim, Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna, 8) Zespół Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 256, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, 9) Szkoła Podstawowa w Zarzycach Wielkich, Zarzyce Wielkie 56, 34-142 Leńcze, 10) Zespół Szkolno Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 73, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Projektem objęci będą uczniowie i uczennice z klas I-III z 10 szkół podstawowych, u których zdiagnozowano potrzebę uczestniczenia w poszczególnych zajęciach dodatkowych. Indywidualizacja procesu nauczania skierowana będzie do dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, w tym: szczególnie uzdolnionych,ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, mających trudności w opanowaniu wymagań edukacyjnych, mających trudności w nawiązaniu relacji interpersonalnych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 64 części: Zadanie 1-zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej - części od 1 do 7 Część nr 1 - Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klas I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w Zespole Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej: - liczba grup zajęciowych ogółem: 7 - liczba uczestników w ramach wszystkich grup: 35 - ilość godzin zajęć realizowanych dla 1 grupy: 30 - ilość godzin zajęć realizowanych dla 7 grup: 210: w tym - 70 godzin realizowanych w roku 2012 - 140 godzin realizowanych w roku 2013 Część nr 2 - Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci klas I-III z trudnościami w zd(...)

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 64.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

(...)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 42 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

(...)

 

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu (pełne brzmienie)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki do SIWZ

 

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

(05.10.2012)